November 1984

26 November 1984: 🚪death of Bernard Lonergan [IPA-ru: [bʲɪrˈnart ˈbʲernərt ˈɫonʲɪrɡən], Runr: ᛒᛖᚱᚾᚨᚱᛞ ᛚᛟᚾᛖᚱᚷᚨᚾ] (79 years old)

Popularizer of the legacy of Thomas Aquinas [Runr: ᛏᚺᛟᛗᚨᛋ ᚨᛩᚢᛁᚾᚨᛋ]; Jesuit priest; full name - Bernard Joseph Francis Lonergan [IPA-ru: [ˈbʲernərd ˈ d͡ʐʐozʲɪf ˈd͡ʐʐozɛf ˈfrɛn⁽ʲ⁾sʲɪs ˈɫonʲɪrɡən], Runr: ᛒᛖᚱᚾᚨᚱᛞ ᛃᛟᛋᛖᛈᚺ ᚠᚱᚨᚾᚲᛁᛋ ᛚᛟᚾᛖᚱᚷᚨᚾ], CWN/CA-QC/CA-ON